14. Wyposażenie firmy Chemar Armatura Sp. z o.o., w fabrycznie nowy serwer i zestawy komputerowe w ramach projektu nr POIR.03.02.01-26-0005/17-00 „Wdrożenie do produkcji w firmie Chemar Armatura innowacyjnego typoszeregu zasuw klinowych wyposażonych w klin dwudzielny z przesuwanymi dyskami wahliwymi jako wynik zleconych prac B+R” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.
[ZAKOŃCZONY]

Przedmiotem zamówienia są fabrycznie nowe:
• serwer,
• UPS,
• 6 zestawów komputerowych.
Szczegółowa specyfikacja i minimalne parametry w/w urządzeń zawiera Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dn. 06.05.2019 r. opublikowano odpowiedź na pytanie z dn. 06.03.2019 r. Udzielona odpowiedź skutkuje zmianą zapisów we Wzorze umowy.
W związku z tym zmianie uległy:
– treść Zapytania ofertowego,
– treść Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego,
– termin składania ofert.
Nowy termin składania ofert to 09.05.2019 r.


Pobierz:

Pytania i wyjaśnienia

Informacja o wybranym wykonawcy
Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
Zamawiający informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania na dostawę serwera, prowadzonego w procedurze zasada konkurencyjności, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną w dn. 09.05.2019 r. przez:

4Pro Sp. z o.o.
ul. Olszewskiego 6
25-663 Kielce

za łączną cenę oferty netto: 36 297,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100).

13. RPO 2/2018. Wykonanie oświetlenia LED wraz z kompletną instalacja elektryczną w budynku produkcyjnym spółki Chemar Armatura Sp. z o.o. w ramach projektu p.n. „Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynku administracyjnego i produkcyjnego oraz pozyskiwanie energii z mikroinstalacji fotowoltaicznej”
The execution of LED lighting together with a complete electrical installation in the production and administration building of Chemar Armatura Sp. z o.o. of a project entitled: „Improving energy efficiency through thermal upgrading of an administration and production building and obtaining energy from a photovoltaic micro installation”
[ZAKOŃCZONY]

Pobierz:

Zapytanie ofertowe
Specyfikacja
Formularz Oferty
Oświadczenie – Relacje
Oświadczenie – Warunki
Rzut – hala

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

12. RPO 1/2018. Ulepszenie systemu grzewczego poprzez wykonanie instalacji gazowej ogrzewania promiennikowego w hali produkcyjnej spółki Chemar Armatura Sp. z o.o. w ramach projektu p.n. „Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynku administracyjnego i produkcyjnego oraz pozyskiwanie energii z mikroinstalacji fotowoltaicznej”
Improve the heating system through the construction of a gas radiant heating system in the production hall of Chemar Armatura Sp. z o.o. of a project entitled: „Improving energy efficiency through thermal upgrading of an administration and production building and obtaining energy from a photovoltaic micro installation”
[ZAKOŃCZONE]

Pobierz:

Zapytanie ofertowe
Specyfikacja
Formularz oferty
Relacje
Spełnienie warunków

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

11. Wykonanie posadowienia centrów obróbczych i wykonania powierzchni pomocniczych jako betonowe powierzchnie z posadzką epoksydowo-kwarcową oraz innych czynności dotyczących lokalizacji tych centrów w ramach projektu p.n. „Wdrożenie do produkcji w firmie Chemar Armatura innowacyjnego typoszeregu zasuw klinowych wyposażonych w klin dwudzielny z przesuwanymi dyskami wahliwymi jako wynik zleconych prac B+R”
Execution of the foundation of the machining centres and auxiliary areas as a concrete area with epoxy-quartz floors and others activities according the location of these centres of a project entitled: „Implementation of production of an innovative line of wedge valves equipped in a split wedge with movable self-aligning discs at Chemar Armatura as the result of commissioned R&D work”
[ZAKOŃCZONE]

Pobierz:

Zapytanie ofertowe
Specyfikacja
Formularz oferty
Załącznik – oświadczenie
Oświadczenie warunkow

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

12. Zakup nowego oprogramowania CAD/CAM SolidWorks Professional wraz z jego licencją, konfiguracją, uruchomieniem i sprawdzeniem dla projektu p.n. „Wdrożenie do produkcji w firmie Chemar Armatura innowacyjnego typoszeregu zasuw klinowych wyposażonych w klin dwudzielny z przesuwanymi dyskami wahliwymi jako wynik zleconych prac B+R”
Purchase of the new SolidWorks Professional CAD/CAM software together with its licensing, configuration, commissioning and checking for project entitled: „Implementation of production of an innovative line of wedge valves equipped in a split wedge with movable self-aligning discs at Chemar Armatura as the result of commissioned R&D work”
[ZAKOŃCZONE]

Pobierz:
Zapytanie ofertowe
Specyfikacja
Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Oświadczenie
Załącznik nr 4 – Spełnienie warunków

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

7. Dostawa urządzenia do spawania plazmowego metodą PTA dla projektu p.n. „Wdrożenie do produkcji w firmie Chemar Armatura innowacyjnego typoszeregu zasuw klinowych wyposażonych w klin dwudzielny z przesuwanymi dyskami wahliwymi jako wynik zleconych prac B+R”
Delivery of PTA Method – Plasma Surfacing Machine for project entitled: „Implementation of production of an innovative line of wedge valves equipped in a split wedge with movable self-aligning discs at Chemar Armatura as the result of commissioned R&D work”
[ZAKOŃCZONE]

Pobierz:
Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

9. Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego jako serwera dla zintegrowanego systemu oprogramowania ERP dla projektu p.n. „Wdrożenie do produkcji w firmie Chemar Armatura innowacyjnego typoszeregu zasuw klinowych wyposażonych w klin dwudzielny z przesuwanymi dyskami wahliwymi jako wynik zleconych prac B+R”.
Delivery and implementation of computer hardware as a server for the integrated ERP software system for project entitled: “Implementation of production of an innovative line of wedge valves equipped in a split wedge with movable self-aligning discs at Chemar Armatura as the result of commissioned R&D work”.
[ZAKOŃCZONE]

Pobierz:
Zapytanie Ofertowe
Specyfikacja
Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – oświadczenie
Załącznik nr 4 – oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

8. Dostawa obrabiarek CNC (tokarki, frezarka) dla projektu p.n. „Wdrożenie do produkcji w firmie Chemar Armatura innowacyjnego typoszeregu zasuw klinowych wyposażonych w klin dwudzielny z przesuwanymi dyskami wahliwymi jako wynik zleconych prac B+R”
Delivery of CNC machines (lathes, milling machine) for project entitled: “Implementation of production of an innovative line of wedge valves equipped in a split wedge with movable self-aligning discs at Chemar Armatura as the result of commissioned R&D work”
[ZAKOŃCZONE]

Pobierz:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Specyfikacja
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

6. Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu oprogramowania w oparciu o standardowe oprogramowanie ERP dla projektu p.n. „Wdrożenie do produkcji w firmie Chemar Armatura innowacyjnego typoszeregu zasuw klinowych wyposażonych w klin dwudzielny z przesuwanymi dyskami wahliwymi jako wynik zleconych prac B+R”
Delivery and implementation of an integrated software system based on standard ERP software for project entitled: „Implementation of production of an innovative line of wedge valves equipped in a split wedge with movable self-aligning discs at Chemar Armatura as the result of commissioned R&D work”
[ZAKOŃCZONE]

Pobierz:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Specyfikacja
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Oświadczenie
Załącznik nr 4 – Oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

5. Dostawa nagrzewnicy oporowej do projektu p.n. p.n. „Wdrożenie do produkcji w firmie Chemar Armatura innowacyjnego typoszeregu zasuw klinowych wyposażonych w klin dwudzielny z przesuwanymi dyskami wahliwymi jako wynik zleconych prac B+R”
Delivery of resistance heater for project entitled: „Implementation of production of an innovative line of wedge valves equipped in a split wedge with movable self-aligning discs at Chemar Armatura as the result of commissioned R&D work”
[ZAKOŃCZONE]

Pobierz:

Zapytanie
Załącznik nr 1 – specyfikacja
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy
Załącznik do zapytania ofertowego – oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty