14. Wyposażenie firmy Chemar Armatura Sp. z o.o., w fabrycznie nowy serwer i zestawy komputerowe w ramach projektu nr POIR.03.02.01-26-0005/17-00 „Wdrożenie do produkcji w firmie Chemar Armatura innowacyjnego typoszeregu zasuw klinowych wyposażonych w klin dwudzielny z przesuwanymi dyskami wahliwymi jako wynik zleconych prac B+R” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.
[ZAKOŃCZONY]

Przedmiotem zamówienia są fabrycznie nowe:
• serwer,
• UPS,
• 6 zestawów komputerowych.
Szczegółowa specyfikacja i minimalne parametry w/w urządzeń zawiera Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dn. 06.05.2019 r. opublikowano odpowiedź na pytanie z dn. 06.03.2019 r. Udzielona odpowiedź skutkuje zmianą zapisów we Wzorze umowy.
W związku z tym zmianie uległy:
– treść Zapytania ofertowego,
– treść Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego,
– termin składania ofert.
Nowy termin składania ofert to 09.05.2019 r.


Pobierz:

Pytania i wyjaśnienia

Informacja o wybranym wykonawcy
Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
Zamawiający informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania na dostawę serwera, prowadzonego w procedurze zasada konkurencyjności, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną w dn. 09.05.2019 r. przez:

4Pro Sp. z o.o.
ul. Olszewskiego 6
25-663 Kielce

za łączną cenę oferty netto: 36 297,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100).