9. Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego jako serwera dla zintegrowanego systemu oprogramowania ERP dla projektu p.n. „Wdrożenie do produkcji w firmie Chemar Armatura innowacyjnego typoszeregu zasuw klinowych wyposażonych w klin dwudzielny z przesuwanymi dyskami wahliwymi jako wynik zleconych prac B+R”.
Delivery and implementation of computer hardware as a server for the integrated ERP software system for project entitled: “Implementation of production of an innovative line of wedge valves equipped in a split wedge with movable self-aligning discs at Chemar Armatura as the result of commissioned R&D work”.
[ZAKOŃCZONE]

Pobierz:
Zapytanie Ofertowe
Specyfikacja
Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – oświadczenie
Załącznik nr 4 – oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty