12. Zakup nowego oprogramowania CAD/CAM SolidWorks Professional wraz z jego licencją, konfiguracją, uruchomieniem i sprawdzeniem dla projektu p.n. „Wdrożenie do produkcji w firmie Chemar Armatura innowacyjnego typoszeregu zasuw klinowych wyposażonych w klin dwudzielny z przesuwanymi dyskami wahliwymi jako wynik zleconych prac B+R”
Purchase of the new SolidWorks Professional CAD/CAM software together with its licensing, configuration, commissioning and checking for project entitled: „Implementation of production of an innovative line of wedge valves equipped in a split wedge with movable self-aligning discs at Chemar Armatura as the result of commissioned R&D work”
[ZAKOŃCZONE]

Pobierz:
Zapytanie ofertowe
Specyfikacja
Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Oświadczenie
Załącznik nr 4 – Spełnienie warunków

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty